• Home
  • Dokumenty
  • Ubytovací řád

Ubytovací řád ubytovacího zařízení
SK  YACHTCLUB PASOHLÁVKY z. s.

1. Provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen chatky) může ubytovat pouze osobu, kterou řádně přihlásí,  a  to  po předložení  občanského  průkazu,  platného  cestovního  pasu  nebo  jiného dokladu totožnosti. Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let s výjimkou organizovaných sportovních  a  jiných  zájmových skupin,  toto  však  podléhá  individuální  schválení provozovatele.

2. Ubytovaný užívá zařízení dobu, kterou má předem domluvenou a uhrazenou. Toto právo nemůže podstoupit třetí osobě.

3. Po zapsání do ubytovací knihy převezme od zodpovědné osoby Yachtclubu Pasohlávky (dále jen ubytovatel) klíče od chatky. Svým podpisem potvrdí převzetí kompletního inventáře v předávací knize.

4. Ubytovaný je povinen povléci si určené lůžko, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že mu bude účtována částka za čištění polštáře, deky a matrace. K povlečení použije vlastní lůžkoviny nebo si za úplatu vyzvedne lůžkoviny od ubytovatele.

5. Na základě objednaného ubytování je provozovatel ubytovacího zařízení povinen ubytovat nejpozději do17.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Do této doby je držena rezervace.

6. Návštěvy v areálu chatek je ubytovaný povinen nahlásit ubytovateli a návštěva povinna uhradit poplatky dle platného ceníku.

7. Provozovatel ubytovacího zařízení neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.

8. V den ukončení pobytu je ubytovaný provést úklid chatky a příslušenství, tj. umýt podlahy,  vysát koberce, umýt použité nádobí, umýt příp. odmrazit chladničku. V případě, že nebude  proveden úklid chatky, je ubytovaný povinen uhradit poplatek za úklid chatky dle platného  ceníku.

9. V den ukončení ubytování odhlásí ubytovaný pobyt nejpozději do 9.00 hodin, v téže době  uvolní chatku. Neučiní - li tak, bude mu účtován pobyt za následující den. Po uvolnění chatky  předá  klíče  od  chatky  ubytovateli,  který  zkontroluje  uklizenost  chatky  a  kompletnost  inventáře.

10. V chatkách nesmí ubytovaný bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět  opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

11. Na chatkách může ubytovaný používat pou ze elektrické spotřebiče pro osobní hygienu (holicí  strojek, vysoušeč vlasů). Používání jiných elektrických zařízení je zakázáno.

12. Plynový vařiče mohou obsluhovat pouze plnoleté osoby.

13. Po celou dobu provozu plynového vařiče musí být zajištěn jeho trvalý dozor přítomnou  osobou.

14. Po ukončení užívání plynového vařiče musí být tento ihned vypnut.

15. Ubytovaný je povinen vždy při odchodu zkontrolovat vypnutí plynového vařiče, zhasnout  světla, uzamknout dveře a klíč předat na předem určené místo, není -
li určeno jinak.

16. V prostorách ubytovacího zařízení je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek.

17. Psi ani jiná zvířata není dovoleno ubytovávat.

18. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní  spolubydlící.  V  této  době  je  výslovně  zakázáno  používat  nahlas  rozhlasové,  televizní přijímače, způsobovat hluk apod.

19. Motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech.

20. Na chatce je zakázáno poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení. Pokud dojde k poškození  zařízení, je nutné vše co nejdříve nahlásit ubytovateli. Pokud nebude poškození ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni ubytovaní v chatce a v případě společných prostor všichni ubytovaní v ubytovacím zařízení. Při úmyslném nebo opakovaném zničení nebo poškození vybavení bude dotyčný ubytovaný nucen ubytovací zařízení okamžitě bez náhrady opustit.

21. V celém ubytovacím zařízení je zakázáno kouření, rozdělávání ohně, manipulace s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno držení zvířat, provádět jakékoliv stavební a jiné změny v prostorách ubytovacího  zařízení,  zatloukání  hřebíků,  skobiček,  šroubů  nebo  vrutů  do  zdi.  Kouření a rozdělávání ohně je povoleno pouze ve vyhrazených venkovních prostorách.

22. Vznikne - li  požár  je  povinností  všech  ubytovaných  co  nejdříve  vlastními  silami  požár zlikvidovat včetně použití hasicího přístroje. Pokud je požár většího rozsahu ihned volat požárníky na tel. č. 150.

23. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, evakuační plán, bezpečnostní a hygienické předpisy, zachovávat pravidla občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob  a  majetku,  narušit  pořádek,  čistotu  a  klid,  provádět  běžný  úklid  chatky  podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.

24. V případě, že ubytovaný poruší ustanovení tohoto řádu, má provozovatel ubytovacího zařízení  právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby je i neplacení či opožděné placení za tyto služby.

25. Chytání ryb je zakázáno v prostoru pod areálem Yachtclubu Pasohlávky, který je vyznačen tabulemi.

26. Provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovacího zařízení kdykoliv měnit či doplnit a stávající ubytované o tomto kroku vhodným způsobem informovat.

27. Tento ubytovací řád nabývá své platnosti a účinnosti dne 28. 5. 2016 a vztahuje se na všechny ubytované.

O nás

YACHTCLUB PASOHLÁVKY

Hlavní náplní našeho klubu je provozování vodních sportů a to především jachtingu a windsurfingu. V neposlední řadě nabízíme možnost ubytování pro návštěvníky kraje pod Pálavou.

 

Kontakt

Ubytování, karavany, lodní sporty:
+420 733 165 134
 spravce@yachtclub-pasohlavky.cz

Jachting, windsurfing:
info@yachtclub-pasohlavky.cz

Fotogalerie

galerie uvod